WJK Varkaus ry:n säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on WJK Varkaus ry.

Seuran kotipaikka on Varkaus.

2 §

Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen

Seura toimii Suomen Palloliitto ry:n ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n sekä näiden liittojen alue- tai piirijärjestöjen jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;

2. edistää erityisesti jalkapallo- ja futsaltoimintaa;

3. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;

4. edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä; sekä

5. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1. järjestää jalkapallo- ja futsalotteluja, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;

2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä;

3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

4. tarjoaa kunto- ja terveysliikuntaa, tarjoten liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille; sekä

5. tarjoaa muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia.

Seuran tavoitteena on ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomion kiinnittäminen liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;

2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;

3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski-, tori- ja bingotoimintaa;

4. omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia;

4. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

5. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä, sekä

6. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattajajäseniä, vapaajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle kahdeksantoista (18) vuotias yksityinen henkilö. Nuorisojäsenyys sisältyy vuosittaiseen seuraosuusmaksuun, jäsenmaksun osuus eritellään seuraosuusmaksun laskussa.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista sekä liikunta- ja urheilutoimintaa Varkauden talousalueella. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen tai eronneeksi katsominen ja muut kurinpitotoimet

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta;

1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittyessään sitoutunut, tai

2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa; tai

3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous.

Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä;
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys;
 • kieltäytyminen dopingtestistä;
 • dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti;
 • dopingtestin manipulointi;
 • dopingaineiden hallussapito;
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen;
 • dopingin edistäminen.
 • kilpailutuloksen mitätöinti;
 • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen;
 • urheilun toimintakielto;
 • kirjallinen varoitus.
 • urheilulle vieraiden aineiden käyttö;
 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen;
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena;
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntöjen vastainen toiminta.
 • kilpailutilan tai -välineiden manipulointi;
 • tuloksista etukäteen sopiminen;
 • vedonlyönti ja vedonlyönti omasta kilpailusta.
 • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi.

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa:

Urheiluhuijaus:

Lahjonta:

Sukupuolinen häirintä:

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttävät seuran kokoukset. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

6 §

Seuran varsinaiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;

3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä

8. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat;

9. päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;

3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen mukaisesti;

7. vahvistetaan hallituksen, jaostojen ja valiokuntien jäsenten palkkiot;

8. päätetään hallituksen valittavien määrästä (3-6 henkilöä);

9. valitaan joka toisessa syyskokouksessa kaikki kerrallaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen jäsenet;

10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja;

11. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa

toimivista jaostoista, valitaan niihin henkilöt tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

12. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat;

13. päätetään kokous.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7 §

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §

Äänioikeus ja äänestys seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetun lippuäänestyksen turvin.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla.

Kutsu on toimitettava vähintään kahdella mainitulla tavalla.

10 §

Seuran hallinto

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu joka toisen toimintavuoden syyskokouksessa kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitukseen valitaan molemman sukupuolen edustajia, ellei erityisiä syitä ole.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa seuraa ja valita seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, myöntää pankkitilein käyttöoikeudet sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa.

3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

5. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

6. hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista;

7. päättää seuran sääntöjen ulkopuolisista jäsenyyksistä;

8. pitää luetteloa seuran jäsenistä;

9. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

10. valita syyskokouksen antamin valtuuksin jäsenet syyskokouksen asettamiin jaostoihin ja valiokuntiin; sekä

11. päättää seuran huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta;

12. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät sekä sopia heidän eduistaan

12 §

Pöytäkirjat

Seuran hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksillaan varmennettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

13 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14 §

Jaostot ja valiokunnat

Seuran jaostojen ja valiokuntien tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa.

Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

Jaostot ja valiokunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

15 §

Toiminnantarkastajat

Seuralla on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastajaa, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

16 §

Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

17 §

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

18 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan purkamiskokousten päätösten mukaisesti Varkaudessa jalkapallotoimintaa jatkavalle seuralle.

19 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.